هموطناني كه مايلند به برگزاري جشنواره كمك نمايند، مي توانند مبالغ اهدايي خود را به شماره حساب ذيل واريز نمايند.
شايان ذكر است اين كمك ها مستقيماً در اختيار آقاي عليرضا رضايي عارف قرار مي گيرد تا در اين امر خير و ماندگار صرف شوذ

بانك ملي
صاحب حساب : عليرضا رضايي عارف

شماره حساب :    0101109133002

شماره 16 رقمي كارت : 9981  0217  9918  6037

انتقال وجه آنلاين از سايت بانك ملي